ENA NS 10.1 12 בלתי ידוע

נושאי התשובה בעניין מחלוקת שהתעוררה בבית כנסת בעת קריאת פרשת קרח . לאחר שבעל הקריאה קרא " ברית מלח עולם הוא " ( במדבר יח יט ) במקום " ברית מלח עולם הוא " , אחד מחכמי הקהל דרש שיחזור הקורא ויקרא את הפסוק כראוי , אולם חכם אחר הצדיק את קריאתו . מדברי הכותב עולה שהדי המחלוקת הגיעו עד לקושטא . אחד מהחכמים שם שהיה " מובחר בפייטנות " , כתב פתיחה בסגנון פיוטי בו תקף את החכם שהצדיק את בעל הקריאה , ושלח את השיר לגליפולי . שייתכן בה התרחשה המחלוקת . על פולמוס דומה להפליא מספר גם ר ' ישמעאל הכהן ( מודינה , תפ " ג - תקע " א , , ( 1811 - 1723 בספרו שו "ת זרע אמת ( ח " א , סי ' יז ) , מדבריו שם עולה שהוא עצמו היה מעורב בחילופי הדברים : " מעשה בא ' שקרא בס' בפ ' קרח בשבת ובהגיעו לפסוק ' ברית מלח עולם היא ' , דכתיב הוא , וקרינן היא ... קרא הוא כפי הכתיב ואני החזרתיו לאחוריו , ובאשר ששמעתי קצת מגמגמים ע " ז ב ' טעמים : יש מהם אומרים דלא היה צריך לחזו ' [ ר ] , לפי ... וקצתם אומרים דלא היה צריך להחזיר משום דא " ז [ = דאין זה ] משנה הענין ובדיעבד יצא , הוצרכתי לכתוב ... כדי להראות טעותם " . מקום כתיבה וזמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה