ENA 3672.4 11 בלתי ידוע

נושא השאלה בעניין ראובן שביקש משמעון ללוות עבורו כסף מגוי בריבית של אחוז אחד , והלך שמעון ולווה את הכסף ונתנו לראובן בריבית של שני אחוזים . השאלה היא , האם היה מותר לשמעון לגבות אחוז נוסף כשכר טרחה , ואם לאו – אם יש בזה איסור ריבית או אבק ריבית . או שמא שמעון עובר על איסור גזל . מנוסח השאלה עולה שהשואל הוטרד מתשלום האחוז הנוסף שגבה שמעון ולא מהאחוז הראשון שהעביר לגוי בתורת ריבית . השואל כנראה סבר שהמלווה נחשב כלפי הגוי כמתווך בלבד , לכן לא חל עליו איסור ריבית על האחוז הראשון שמסר לגוי . באשר לשאלה אם יש כאן איסור גזל – שאלה זו אפשרית אם שמעון קיבל מהגוי שכר טרחה עבור עבודת התיווך , ובנוסף הוא גבה אחוז נוסף כשכר טרחה מראובן . ייתכן שהשאלה נוסחה על ידי ראובן שרצה להיפטר מתשלום שטרם בוצע . מכיוון שמעמדו של שמעון בעסקה זו לא היו נהירים לו , העלה בשאלתו אפשרויות שונות : א – שמעון נחשב כלפי הגוי כלווה ואחראי להשיב לו את כספי ההלוואה ( במקרה זה תוספת תשלום על הקרן נחשבת כריבית קצוצה ואסורה מדאורייתא ) . ב – שמעון שימש רק כשליחו של הגוי להעברת הכסף , ואולי התחייב להיות ערב על ההלוואה ( באופן ז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה