ENA 3669.2 10 בלתי ידוע

צד ב' . 1 { תשובה } ... ] . 2 ] האלמנה מוחזקת וה [ .. ] עה ואם הילכך ראובן חייב ל { העלות לה } . 3 { שכר ר } אוי אם ירצה לדור בחנות ומנכין לו חובו בעד השנים { שדר בו } ... ] ... . 4 ] חובו ל [ .. ] לו על השכר הראוי על השכר הראוי לה ' שנים פ } ל . 5 } י ראות הדיינים יפרעו לו אותה ובכל זאת ראובן לא טוב עשה בעמיו לפרוץ גדרן של ראשונים . 6 וראוי היה לענוש נכסין מפני תקון העולם אלקי עולם . 7 חסרה לפחות שורה אחת למעלה ( נראים ממנה כמה סופי אותיות ) . . 8 כלומר , מכאן ולהבא ראובן חייב לשלם את מלוא התמורה הכספית עבור שכירות החנות . . 9 כלומר , האלמנה רשאית לנכות מסכום ההלוואה ( חמישים גרושוש ) שלוותה מראובן , את מלוא דמי השכירות שראובן היה צריך לשלם עבור השימוש בחנות במשך ה ' שנים . . 10 הכפילות במקור . . 11 על פי יחזקאל יח יח : " ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו " . ובין החטאים המנויים שם , נאמר : " בנשך נתן ותרבית לקח " . . 12 על פי עזרא ז כו . . 13 נראה שהכותב החל לכתוב כאן מליצות סיום לתשובה , כגון " אלקי עולם יהיה בעזרנו " וכדומה , אך לא סיים את המשפט . נושאי התשובה בעניין אדם שפלש לחנות השייכת ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה