ENA 3077.11 8 בלתי ידוע

נושא התשובה קטע מפירוש או מתשובה על דברי הרמב " ם בהלכות סנהדרין פי " ז ה " א , בעניין ארבעים מלקות . המשיב מיישב את הקושי בדברי הרמב " ם , הקובע שהתורה ציוותה להלקות את החייב ארבעים מלקות וחכמים תיקנו להלקות שלושים ותשע מלקות בלבד ; ואילו בתלמוד ( מכות כב ע " ב ) נאמר במפורש שמניין המלקות נלמד מדיוק בפסוקי התורה , והרי ששלושים ותשע מלקות הן מדאורייתא . מקום כתיבה וזמן : עברית ; כתיבה ספרדית מזרחית רהוטה ; המאות הי " ז - הי " ח . חומר ומצב השתמרות : נייר ; לקוי ; דף אחד ; צד א ' 27 – שו ' , צד ב ' – ריק . מידות הנייר : ; 11 x 16 מידות הכתוב : ; 9 . 3 x 14 שוליים : עליונים ; 1 . 3 תחתונים ; 0 . 6 פנימיים ; 1 . 3 חיצוניים . 0 . 9 הערות תוכן : מתוכן כתב היד קשה לקבוע בהחלטיות באיזו מסגרת נכתב פירוש זה . לא ניתן לשלול את האפשרות שלפנינו תשובה לשואל שהקשה על דברי הרמב " ם . כתב יד זה הוא חלק מקובץ שאליו שייך גם כ " י ENA 3077 . 9 הכולל איגרת מתלמיד אל רבו ואפשר שכתב יד זה היה כלול באותו תכריך של איגרות . אותיות ה FrankRuehl מציינות את ההשלמה מהקטע הקטן שהוא חלק מכתב יד זה ומצטרף לשוליים הש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה