ENA 2123.8 5 בלתי ידוע

נושאי התשובה בעניין יהודי שהערים על גוי וגזל את כספו ואפשר שאף נשבע לו שאינו חייב לו דבר ( מפני שסבר שמותר לגזול מהגוי ) . המשיב פוסק " ואם נשבע לו צריך שהוא בעצמו יוליכנו למקום שהוא [ נמצא ]" . שאלה דומה מצויה בשו " ת אדמת קדש , לר ' נסים חיים משה מזרחי , ח " א , יורה דעה , סי ' יא . מקום כתיבה וזמן : עברית ; כתיבה ספרדית מזרחית בינונית ; המאה הי " ח ( אחרי ת " פ - . ( 1720 חומר ומצב השתמרות : נייר ; נקוב ; דף אחד [ דו צדדי ]; צד א ' 40 – שו ' , צד ב ' 43 – שו ' . מידות הנייר : ; 16 x 21 . 5 מידות הכתוב : צד א ' ; 12 . 5 x 18 . 7 – צד ב ' ; 12 . 4 x 17 . 7 – שוליים : עליונים – צד א ' , 0 . 9 צד ב ' ; 2 . 2 תחתונים – צד א ' , 2 . 3 צד ב ' ; 1 . 9 פנימיים – צד א ' , 2 . 1 צד ב ' ; 1 . 7 חיצוניים – צד א' , 1 . 8 צד ב ' . 2 הערות תוכן : דף מתוך ספר שו " ת . מסומן כדף קב . בשיקום כתב היד לא יושרו כראוי כל הקפלים המכסים מילים שלא ניתנות לקריאה . התשובה כאמור נכתבה לאחר שנת ת " פ . בכתב היד מצויים לשונות , סימנים ורמזים שאולי קושרים את התשובה לר ' חיים יוסף דוד אזולאי ( חיד " א ) , כפי שציינ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה