ENA NS 34.19 4 בלתי ידוע

נושאי התשובה בעניין ארוס שאסר על עצמו בנדר דברים מסוימים וגם קיבל על עצמו " נזירות שמשון " אם יפר את התחייבויותיו כלפי ארוסתו ומשפחתה . מתוך שברי המשפטים ששרדו בכתב היד נראה שהשאלה עסקה בפרשת ביטול שידוך במשפחת רבנים חשובה בקושטא , שנידונה בספרי השו " ת של התקופה . מנוסח השאלה שנדפס בשו " ת רב יוסף ( לר ' יוסף בן ניסים קצבי , קושטא , שפ " ה - תנ " א , ; 1691 - 1625 להלן , מהר " י קצבי ) ובשו " ת בני משה ( לר ' משה בן יעקב שלטון , שע " ה - תמ " ה , , ( 1685 - 1615 עולה שהארוס ( כנראה תושב קושטא ) , תלמיד חכם ובנו של דיין , התארס עם בת דודתו שהתגוררה בסמוך לקושטא . אבי הארוסה , ששמו היה משה , היה אישיות רבנית ידועה ומחשובי החכמים במקום . הוא היה דודו של הארוס . . 1 בכתב היד שרדו מילים אחדות שאפשרו את שחזור התוכן הבסיסי של השאלה ואיתורן של התשובות המקבילות בספרי שו "ת של חכמי האימפריה העות ' מאנית . המילים " ארוסה " , " להתארס " , מופיעות שלוש פעמים – ראו עמ ' , 532 שו ' 15 , 14 ( פעמיים ) . המילה " נזירות " מופיעה פעמיים – שם , שו ' ; 14 עמ ' , 534 שו ' . 17 להלן מילים נוספות שמרמזות על ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה