ENA 3193.1 2 בלתי ידוע

נושאי השאלה קטע מתוך שאלה בעניין פרשת הגט של משה קודייסי , שיצא עליו ערעור שניתן בכפייה ולכן אינו תקף כדין " גט מעושה " . הקטע כולל חלק מתיאור המעשה , שנכלל בשאלה שהופנתה אל אחד מהחכמים שדנו בכשרות הגט . כתב היד קטוע ומילים אחדות קשות לפענוח . אף על פי כן ניתן לקבוע כמעט בוודאות שהמשיב נמנה עם פוסלי הגט . טענתו היא , שהבעל אהב את אשתו ו " הלבישה בכלי זהב והיא בבית אביו ואמו והיו תמיד שמחים וטובי לב לא נשמע בינהם שום קטטה " – כל זאת עד לבואו של אבי האישה שלא היה שלם עם נישואי בתו למשה קודייסי " היה מבקש ... תואנות ומריבו } ת { והוציאה מבית אביו ולא ישבו אז זה עם זה " . אבי האישה פעל בדרכים שונות כדי לאלץ את קודייסי לגרש את אשתו . הוא תבע אותו בטענות שקר בערכאות של גויים , וזכה ( כנראה על ידי " רצי כסף " ) בסכומי כסף עצומים . משזכה בתביעתו וקודייסי סרב לשלם , " היה מגזם " [ = מאיים ] עליו , ואף הביא " רגליים " [ = חיילים ] כדי לאוסרו , והפעיל " תוגר " כדי שיאיים על קודייסי שיגרש את אשתו תמורת ויתור על הכספים שחויב לשלם בערכאות . הקטע מסתיים בכך שהרב [ יוסף ] בירב התרה באבי האישה לבל יפנה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה