ENA 3009.16 2 ר' חיים שבתי

. 23 { להריב " ש ש } הרי כתב שכיון שיש חלוף נסחאות מספקא אין כופין פי ' היכא שהת { רו } ו } ב } . 24 { ועבר } על { הת } ראתם דבהא עסיק וקאי וע " כ קודם שקדש קאמר דאלו אחר שקדש הי { כי כתב } . 25 { דספקא הוי } הא לכ " ע אין מוציאין דלהרמב " ן פשיטא ולהרשב " א ג " כ קדש כמי שכנס . 26 { דמי ואם התרו } בו אחר שקדש התראתם שלא כדין היתה ו { פשיט } א שאין מוציאין כדכתיבנ' . 27 { לעיל ותו ד } סתם שאלו ממנו גבי קטלנית היכא שהתרו ב { ו } ב " ד וה { מ } רה את פיהם אם [ שומר הדף : ] כופין = . 98 ועל כרחך . [ כופין אותו להוציא סתמא דמילתא קודם שקדש קאמר , ועל זה השיב שיש חילוף נוסחאות . ועוד כתבתי במקום אחר באופן שהדברים נראים כדכתיבנא . וכל זה הוא פשוט בעיני אך הוזקקתי לזה להפקת רצון השואל . וכללא דמילתא , בנדון דידן האיש הלזה אשר עשה הנבלה הזאת להתעולל עם שפחתו ביד רמה ראוי לעונש , שהרי אפילו בקול אמרינן בשלהי קדושין אמר רב מלקין על לא טובה השמועה וכו ' , כל שכן זה שנתגלה רעתו בקהל והודה ולא בוש ועודנו מחזיק ברשעתו . וכבר כתב הרמב " ם ז " ל בהלכות תלמוד תורה שאחד מהדברים שמנדין עליהם המזלזל בדבר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה