ENA NS 61.2 1 ר' שלמה הכהן [מהרש"ך] [?]

נושא התשובה בעניין אדם שהודה שקיבל הלוואה , אך טען שהחזירה באמצעות כמה אנשים שאחד מהם שמו חלפון . המלווה טען שקיבל מחלפון רק חלק קטן מסכום ההלוואה , ואילו חלפון טען שכלל אינו זוכר שקיבל כסף מהלווה . מקום כתיבה וזמן : עברית ; כתיבה ספרדית - מזרחית רהוטה ; המאות הט " ז - הי " ז . חומר ומצב השתמרות : נייר ; מקוטע ונקוב ; דף אחד ; צד א ' 8 – שו ' . צד ב ' – כתובת . מידות הנייר : ; 13 . 5 x 6 . 1 מידות הכתוב : ; 10 . 9 x 3 . 7 שוליים : עליונים ; 1 . 6 תחתונים ; 0 . 8 פנימיים ; 0 . 6 חיצוניים . 2 הערות תוכן : הדף חתוך מלמטה וחסרה חתימה . אך בתשובה מטבעות לשון המצויות בתשובותיו של ר ' שלמה הכהן בשו " ת מהרש " ך . אמנם מרבית מלשונות אלו מופיעים גם במקורות אחרים , אך הלשון " תוארים מכתירים האלי " ם האדירים " מופיע פעמיים רק בשו " ת מהרש " ך ( ראו להלן , הע ' . ( 9 לפיכך יש לשער כי המשיב הוא ר' שלמה הכהן . התשובה נשלחה ישירות לנתבע ( ר ' מנשה ) שפנה אליו בשאלה , וכפי הנראה היה מוכר לו באופן אישי ואולי אף היה מיודד עמו . בצד ב ' נרשמה כתובת ובה נזכר הנמען בשם עוואד . ייתכן שמנשה הנזכר בצד א ' הוא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה