ENA 2607.26 + ENA 3390.17 2 ר' דוד בן זמרא [רדב"ז] [?]

נושאי התשובה שתי טיוטות של תשובה אחת העוסקת בעניין שותפים שפירקו שותפות , וערכו ביניהם הסכם שהסדיר את חלוקת הרכוש ואת ההתחייבויות ההדדיות , לפרוע בשווה תביעות שיוגשו נגדם בגין חובות קדומים . לאחר זמן אחד מהשותפים סירב למסור לשליח חברו את הרכוש השייך לו , עד שזה יספק לו בטוחות להבטחת חלקו בפירעון החוב שהם חייבים לבאי כוחו של הערל שמת . בכ " י ENA 2607 . 26 ישנם חלקים מנוסח השאלה וראשה של התשובה . וכ " י ENA 3390 . 17 הוא טיוטה נוספת של אותה תשובה , אך חסר בו נוסח השאלה . כתבי היד כתובים בכתיבת יד שונה , אפשר שהשואל שלח את שאלתו לשני משיבים . מקום כתיבה וזמן : מצרים ; עברית ; כתיבה ספרדית מזרחית בינונית ( ההערות על הגיליון ובין השורות כתובים בכתיבה ספרדית מזרחית רהוטה ); המאה הט " ז . חומר ומצב השתמרות ( כ " י : ( ENA 2607 . 26 נייר ; שני קטעים ( B + A ) דף אחד [ דו צדדי ]; קטע – A א 24 שו ' , ב 15 שו ' ; קטע 10 י – B שו ' . הערות מופיעות בין השורות ובשוליים . מידות הנייר : ; 10 x 10 י – B , 9 x 21 . 5 י – A מידות הכתוב : צד א ' ; 7 . 2 x 6 . 9 י B י , 7 . 6 x 14 . 8 י A – צד ב ' – ; 7 ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה