ENA 2639.18 1 ר' דוד בן זמרא [רדב"ז]

נושאי התשובה בעניין גט שנשלח מפמגוסטה ( , Famagusta צפון קפריסין ) ונכתב בו שם העיר בשתי תיבות " פמא גושטא " . הרווח שבין שתי התיבות היה " כמלוא אות " . המשיב פסק כי ניתן לתקן את הגט באמצעות עיבוי האותיות וצמצום הרווח שבין שתי התיבות . מהתשובה שרד רק דף אחד שבו מוכיח המשיב את עמדתו . אך כמה מטיעוניו מעלים לכאורה תמיהה וטעונים הסבר . להלן הטיעונים שעליהם התבסס המשיב בהכרעתו , נעמוד על הקשיים שבהם ונציע דרכים ליישבם : א – הגמרא במסכת גיטין ( פה ע " ב ) מביאה את דברי אביי שמנה עשרה פרטים שיש להקפיד עליהם בכתיבת הגט . טענת המשיב היא שהרמב " ם פסק שאם הסופר כתב גט ללא הקפדה על הפרטים הללו " הרי זה גט פסול " . מאידך גיסא , לדעת הגאונים הגט כשר בדיעבד , אלא אם כן הבעל בעצמו כתב את הגט ( או הכתיב את נוסחו לסופר ) ואחר כך טען שמלכתחילה עשה זאת בכוונה כדי לפסול את הגט . לדעת המשיב , בשעת הדחק , יש לפסוק כשיטת הגאונים ולא כרמב " ם , והגט כשר בדיעבד . על כך יש לתמוה : – 1 סוגיית הגמרא עוסקת בהקפדות ובדיוקי כתיב של טופס הגט , שאינם פוסלים אלא בדיעבד , ולא בטעות שנפלה בכתיבת שם העיר בתורף הגט . שהרי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה