ENA 2708.35-36 10 ר' אברהם הלוי

נושאי התשובה א – בעניין סופר שכתב בספר תורה את הפסוק " ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה ' סלת " ( ויקרא ב א ) ושכח לקדש את שם ה ' , וכתב את המילה " סלת " בסמוך לשם הויה מבלי להשאיר רווח בין המילים ושתי התיבות נראות כתיבה אחת . אם מותר למחוק את השם ולכותבו מחדש . ב – בעניין מי שעלה לתורה בבית כנסת אחד והלך לבית כנסת אחר והעלוהו שוב לתורה ונזדמן לו לקרות אותם פסוקים שקרא בבית הכנסת הראשון . בתשובה מפנה המשיב לתשובה שכתב בעבר " לרבים " . נראה שכוונתו לתשובה שנדפסה בשו " ת גנת ורדים , אורח חיים , כלל ב , סי ' כב . אם השערתנו נכונה , הרי שהמשיב שלפנינו הוא ר ' אברהם הלוי . מקום כתיבה וזמן : מצרים ; עברית ; כתיבה ספרדית מזרחית רהוטה ; מחצית השנייה של המאה הי " ז . חומר ומצב השתמרות : נייר ; כתב דהוי מאוד ; קטוע ; 2 דפים [ דו - צדדי ]; דף א 23 – שו ' , דף ב צד א ' 14 – שו ' , דף ב צד ב ' 8 – שו ' . מידות הנייר : ; 16 . 5 x 22 . 7 מידות הכתוב : ; 13 . 1 x 17 . 7 שוליים : עליונים ?[;[ תחתונים ; 2 . 8 פנימיים ; 1 . 5 חיצוניים . 2 הערות תוכן : הדפים דהויים וקשים לקריאה בפרט דף . ENA 2708 . 35 בין דף א ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה