ENA 2123.25-26 + ENA 3696.1 9 ר' אברהם הלוי ור' ישועה שבבו ידיע זיין

נושאי התשובות א . אם חידושו של מהר " ם מרוטנבורג , לומר ביום שמיני עצרת ברציפות תשעים פעמים " משיב הרוח ומוריד הגשם " , נוהג גם ביום א ' של פסח , באמירת " מוריד הטל " . ב . בעניין דין ודברים בין אדם שקנה ספר שנגנב בזמן שבעליו העתיק את דירתו למקום אחר ( ומקצת מספריו וחפציו נותרו בדירתו הישנה ) , לבין בעל הספר שהזדמן במקרה לעירו של הקונה , שמע על הרכישה ותבע מהקונה שישיב לו את ספרו על פי סימנים . ר ' אברהם הלוי פסק שהקונה אינו מחויב להשיב את הספר גם אם בעליו ייתן סימנים , זאת משום שבעליו התייאש מלמוצאו מהסיבות הבאות : א – בעל הספר העתיק את דירתו לעיר אחרת , לכן גם אם מי משכניו הקודמים היה מוצא את הספר , הדבר לא היה נודע לו . ב – מיום גניבת הספר ועד מציאתו חלפו שלוש שנים . ג – אנשים המוצאים אבידה נמנעים מלהכריז עליה ברבים ולרוב מקפידים לשמור על חשאיות גמורה ולהסתיר את דבר המציאה . ר ' ישועה שבבו השיג על פסק זה והביא את הנימוקים הבאים : א – בעל הספר טען שלא התייאש ואף הקונה לא הכחיש טענה זו . – ב יש להבחין בין אבידה לגניבה ; בגניבה יש סיכוי שהספר יגיע לבסוף לאדם הגון שישיב אותו לבעליו . – ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה