ENA 3361.16 8 ר' מרדכי הלוי

נושאי התשובה בעניין תושבת מצרים , שקיבלה קידושין מאיש שאנסה . לאחר זמן נשבה הארוס והוחזק בשבי באי מלטה וביקש לגרשה . מכיוון שלא היה שם בית דין הבקי בסידור גיטין , ביקש הארוס מחבר ( שהשתחרר מהשבי ) שיפנה אל סופר גיטין או אל בית הדין שבמצרים ויבקש שישלחו לו נוסח של גט והוראות לכתיבתו . משחזר השליח למלטה , סודר הגט על ידי בית דין של הדיוטות והגט נשלח למצרים . בית הדין שבמצרים עיין בגט ומצא בו פגמים : א – הסופר שלא היה בקי בכתיבת גט כתב את האות ס' בשם האישה ( גראסיא ) בצורת מ ' סופית ( גראםיא ) . ב – היו " ד שבאות פ " א ( במילה " מסתפקא " ) , נגעה בקו התחתון של האות . ג – בית הדין שסידר את הגט היה כאמור בית דין של הדיוטות . בית הדין הראה את הגט לקטן וזה קרא " גראסיא " . לאחר מכן הובא הגט לתלמוד תורה שבעיר והוצג בפני שלושה ילדים קטנים והם קראו " גראמיא " . מקצת מהחכמים הכשירו את הגט על סמך קריאתו של הראשון ומקצתם פסלוהו . המשיב הצטרף לפוסלים את הגט . מקום כתיבה וזמן : מצרים ; עברית ; כתיבה ספרדית מזרחית רהוטה ; מחצית המאה הי " ז . חומר ומצב השתמרות : נייר ; נקוב , מוכתם וקרוע ; דף אחד [ דו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה