ENA 2692.37-38 + ENA 3004.3 5 ר' שלמה אלפרנג'י

נושאי התשובה בעניין תביעה של תלמיד חכם עני , שתפס נכסים של אחיו העשיר בטענה שמצוות צדקה מוטלת בראש ובראשונה על קרובי העני . התשובה שלפנינו מורכבת משני קטעים הכתובים בכתיבת יד של שני סופרים שונים ( כ "י ENA 2692 . 37 - 38 וכ " י . ( ENA 3004 . 3 בשני כתבי היד מצויים לשונות וביטויים זהים המחזקים את ההשערה כי שניהם יצאו מידי אותו משיב . המשיב מפנה בכ " י ENA 3004 . 3 לדברים המופיעים בכ "י . ENA 2692 . 37 - 38 שני כתבי היד עוסקים באותו נושא ולשונם וסגנונם הייחודי אופייניים במידה רבה לתשובותיו המוכרות של ר ' שלמה אלפרנג ' י . השאלה המופיעה בראש כ " י ENA 2692 . 37 - 38 מנוסחת כשאלה תיאורטית וייתכן שהמשיב השמיט ממנה פרטים מזהים כדי שלא לחשוף את המעורבים בפרשה . אולם משפט אחד המופיע בכ " י ENA 3004 . 3 מגלה את עניינה : " ולהכי ... מחויב הוי אח דהך חכם חיובא דאוריתא לספוקי פרנסה דידיה ודביתיה נמי כל די מחסורן " . מכאן שהשאלה עסקה בחכם עני שביקש לכפות על אחיו העשיר לתמוך בכלכלתו . אף מהר " ם גאויזון , שהיה כנראה חבר בבית דינו של ר ' שלמה אלפרנג ' י , עסק בזמנו בשאלה זו , אלא שגם מתשובתו נשמטו מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה