ENA 2593.23 4 ר' שלמה אלפרנג'י

נושאי התשובה בעניין חוכר מס שהעסיק סוכן משנה , והוסכם ביניהם שהחוכר ימנה סופר שיכתוב דו " ח חודשי על ההכנסות וההוצאות של ההחכרה . בתום תקופת ההחכרה התעורר חשדו של החוכר שמא הסופר הפריז בחישובי העלויות של ההוצאות ולכן דרש מהסוכן להישבע על נכונות הדו " ח . המשיב דחה את דרישת הסוכן משלושה טעמים : א – יש לשער שהצדדים נכנסו לעסקה על דעת כך שהם נותנים אמון מלא בסופר , ואלמלא כן לא היו נקשרים בקשר עסקי ; מכיוון שכך , שוב אינם רשאים לחזור בהם לאחר שהעסקה כבר בוצעה . ב – חוקי המלכות קובעים שיש לתת אמון ברישומי הסופר כל עוד לא נמצאה סיבה לפקפק ביושרו . ג – ההלכה קובעת כי עדותו של אדם שהצדדים מינו אותו לשליש [ = נאמן ] נחשבת כעדות מהימנה המחייבת את הצדדים . מקום כתיבה וזמן : מצרים ; ארמית ; כתיבה ספרדית רהוטה ; המאות הט " ז - הי " ז . חומר ומצב השתמרות : נייר ; קטוע בשוליים ; מוכתם ; דף אחד [ דו צדדי ]; 36 - 35 שו ' . מידות הנייר : ; 15 . 2 x 20 . 2 מידות הכתוב : 10 x 15 . 2 שוליים : עליונים ; 2 . 5 תחתונים ; 4 פנימיים ; 2 . 5 חיצוניים . 3 הערות תוכן : לשון הכתיבה בתשובה זו שהיא ברובה בארמית , סג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה