ENA 3036.5-6 3 ר' דוד בן זמרא [רדב"ז]

נושאי התשובה שני דפים מתוך תשובת הרדב " ז בענין טבילת נשים בנהר הנילוס ובפרט במפרצים המכונים כליג ' . הרדב "ז יוצא נגד החכמים ר ' אברהם ור ' יצחק , שכתבו קונטרסים להתיר טבילה " בנילוס ובכליג ' בזמן גידולו אפילו דרך זחילתו " . ראשיתו של הפולמוס בתשובה שכתב הרדב " ז לשאלה " אם מותר לטבול בכליג ' והוא מקום שאין בו מים כל השנה כולה וכשגדל נילוס נכנסין שם המים ונמשכין בשטף " . לאחר שחיווה את דעתו בקצרה ואסר באופנים מסוימים את הטבילה בנילוס , נשאל בשנית ( אולי על ידי אותו שואל ) על מנהג הנשים לטבול בנילוס , והשואל הזכיר חכמים המתירים את הטבילה . הפעם האריך הרדב " ז בתשובתו והביא את שיטות המתירים והאוסרים , ופסק שאין לטבול בנילוס בייחוד בעת שעולה על גדותיו ומתפשט למקומות שהם מעבר לאפיקו הקבוע . בתגובה לפסיקתו שני החכמים הנזכרים פרסמו קונטרסים שבהם ביקשו לסתור את הוכחותיו ולהצדיק את המנהג שנהג לטענתם במצרים שנים רבות . בתשובה שלפנינו הרדב " ז מגיב לשני הקונטרסים ודוחה את נימוקיהם ומסקנותיהם . תשובה זו נכתבה בשנת שי " ח ( 1558 ) או מעט לאחריה , מכאן שבשנה זו הרדב " ז שהה עדיין במצרים . מקום כתי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה