ENA 2989.12-13 2 ר' דוד בן זמרא [רדב"ז]

נושאי התשובה א . בעניין דינו של האוכל תבלין כמו " כותח הבבלי " בפסח , כשאוכלו בפני עצמו ויש בו כזית חמץ בכדי אכילת פרס ( ח " ג , סי ' תקמה ) . ב . הטעם שהחמירה התורה באיסור חמץ בפסח יותר מבשאר איסורים ( ח " ג , סי ' תקמו ) . ג . חתיכת בשר שנפלה לתוך קדרה של חלב ובא גוי והוסיף חלב כדי שיתבטל הבשר בשישים ; האם מותר לקנות מגויים מוצרי מזון המכילים איסורים שהתבטלו בשישים ; האם מותר להניח קדרה שנפל בה איסור במקום שעתיד ליפול בו היתר כדי לבטל את האיסור בשישים ( ח " ג , סי ' תקמז ) . מקום כתיבה וזמן : מצרים ; עברית ; כתיבה ספרדית מזרחית בינונית ; המאה הט " ז . חומר ומצב השתמרות : נייר ; כתב יד קריא ; 2 דפים [ דו צדדי ]; 30 שו ' . מידות הנייר : ; 17 . 7 x 25 . 2 מידות הכתוב : ; 14 . 1 x 21 . 4 שוליים : עליונים ; 1 . 6 תחתונים ; 2 . 1 פנימיים ; 1 . 1 חיצוניים . 2 הערות תוכן : בקטלוג אדלר זוהה כתב יד זה בטעות כשו " ת הרשב " א . כתב יד זה הוא חלק מכתב יד גדול של תשובות הרדב " ז שדפיו נתפזרו – ראו תשובות רדב " ז , שרידי תשובות ( קמברידג ' ) , ב , עמ ' . 547 - 512 על המשיב : ראו לעיל , עמ ' . 243 ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה