ENA 2685.1-2 1 ר' דוד בן זמרא [רדב"ז]

נושאי התשובה א . מתים שעתיד הקב " ה להחיות בתחיית המתים , אם ישובו וימותו או יזכו לחיי נצח . ב . ש " ץ שהייתה לו רגילות להתפלל לפני התיבה בראש השנה תפילת שחרית ורבו התפלל תפילת מוסף . בשנה אחת החליט הרב להתפלל שחרית והש " ץ ( התלמיד ) נעלב ויצא מבית הכנסת . לאחר זמן הרב נידה אותו בשל כך , והכריז על הנידוי ברבים . האם נהג הרב כהלכה , האם הנידוי חל ומחייב את הצבור . מקום כתיבה וזמן : מצרים ; עברית ; כתיבה ספרדית מזרחית בינונית ; המאה הט " ז . חומר ומצב השתמרות : נייר ; נקוב ; כתב קריא ; 2 דפים [ דו צדדי ]; א 26 – שו ' , ב : א 25 – שו ' , ב : ב 26 – שו ' . מידות הנייר : ; 15 . 8 x 22 מידות הכתוב : ; 9 . 9 x 13 . 6 שוליים : עליונים ; 3 . 1 תחתונים ; 5 . 7 - 5 . 3 פנימיים ; 2 . 2 - 2 חיצוניים . 4 . 1 - 4 על המשיב : ר ' דוד בן שלמה אבן זמרא נולד בספרד בשנת רל " ט ( . ( 1479 לאחר הגירוש בשנת רנ " ב ( 1492 ) עלה לארץ והתיישב בצפת . בשנת רע " ג ( 1513 ) ירד למצרים , ושימש שם רב , אב בית דין וראש ישיבה . לאחר שנת שי " ח ( 1558 ) עלה לירושלים ושימש כדיין . בשנת שכ " ד ( 1564 ) חזר לצפת ונפטר בה ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה