ENA 783.7 10 ר' חיים אבולעפיה

נושאי התשובה יישוב דברי רבינו יצחק ב " ר שמואל מדמפייר ( ר " י ) , שהובאו בתוספות , שלכאורה סותרים את דברי הגמרא . השאלה הופנתה למשיב על ידי הדיין ר ' ציון צורוג ' ין בשם חכמי קושטא . לצורך הבנת השאלה נסכם בקצרה את דברי התוספות . . 1 בתוספות מובאת מחלוקת בין רבינו תם לר " י בעניין שיטת עולא שאמר שיאוש אינו קונה ( בבא קמא סז ע " א ובגיטין נה ע " א ) . לפי שיטת רבינו תם דברי עולא אמורים רק לעניין גזלן שגזל בהמה ורוצה להקריבה כקרבן או שגזל חפץ ורוצה לקיים בו מצווה . אך כאשר החפץ הגזול לא נועד לקיום מצווה , סובר עולא שיאוש קונה . ר " י סובר שלדעת עולא גזלן לעולם אינו קונה את הגזילה ביאוש בלבד אלא רק בצירוף שינוי ( שינוי השם או שינוי רשות וכדומה ) . אבל כאשר שינוי השם נעשה באמצעות מעשה מצווה ( כגון הקדשת הבהמה לקרבן ) וקיום המצווה מאפשר את קניין הגזילה , הדבר נחשב כמצווה הבאה בעבירה והקרבן או החפץ הגזול אינו נקנה לגזלן . אולם כאשר קנייני הגזילה אינם תלויים במעשה המצווה , ממילא לא קיים הפסול של " מצווה הבאה בעבירה " והיאוש בצירוף השינוי קונה . אחת ההוכחות שהביא ר " י היא מדברי רבינא ( סוכה ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה