ENA 3021.2-5 9 ר' שלום לחמי [?]

דף ב צד ב ' ( ENA 3021 . 3 v ) . 1 וע " ד הקנין הכתוב בתחי ' ובסוף שצוה לכתוב בלשון מעכשיו עיין בתשו ' הנז " ל בס ' חקי חיים מש הרב מוהר " י ישראל ושם תרוה צמאונך לק " ד . 2 אלא שהעומד לנגדינו הוא שפי ' דהקנאה שהקנה לו מקואג " ם והך קניה לא מהני לדבר שאינו ברשותו וכמו שפסק הרמבם בפ ' ב " ך מה' . 3 מכירה ה " ח וכמו כן פסק הרשב " א ח " ב סי ' ס " ה וז " ל ודבר פשוט שכל מי שנותן דשלב " ל ואפי' באגב לא עשה ולא כלום ואף שבנ " ד הויא הודאה ממש . 4 מ " מ מאחר שפי ' כיצד היה הקנין ואותו הקנין לא מהני ק " ל שהיה הקנאה אחרת וכמ שהק ' הרב זרע אברהם לס ' הראב " ד ואמר דק " ל שהיה הקנאה אחרת . 5 כדין וכ " ן מתשו ' מוהרח " ש בסי ' פא הנז ' לעיל . האמנם אפ " ל בין נדון הרב זרע אברהם ומוהרח " ש לנ " ד דבנדונם וגם מה שפי ' בדעת הראב " ד הוא הטעם . 6 דק " ס לא מהני למטבע וגם לא מהני לומר דנתחיב בקנין דתיבת נתחיב חסר ואין בו מובן בתיבת בקניין לבד מבלי שיאמר . 7 נתחייב בקניין א " כ מוכרחים אנו לומר דתיבת בקנין קאי לנתתי ומאחר דל { א } מהני איך יכו " ל שהיה קניין אחר וכמו כן בנדון מוהרח " ש כבר . 287 בהתחל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה