ENA 3021.6-13 7 ר' אהרן בן דוד אבן־חיים

נושאי התשובה בעניין קלארה זרדיל , תושבת מצרים , שבעלה משה בן דניאל מאליא יצא ממצרים לרגל מסחרו , עם חברו מנחם הלוי כועיך . בדרכו נלקח בשבי וכשהשתחרר , הוא ניתק קשר עם משפחתו , עבר לוונציה ושם המיר את דתו . לאחר חיפושים אחריו אותר על ידי מומר אחד שתמורת תשלום ניסה לשדלו לשלוח גט לאשתו . כעבור זמן פגש חברו מנחם כועיך את המומר ברובע ריאלטו שבוונציה , וזה שאלו אם שמע ש " אותו חבר " מת " בחולי רע " . המומר לא ציין את שמו של המנוח ולכן נתעוררו השאלות הבאות : א . האם עדותו קבילה למרות שלא ציין את שמו ; ב . האם יש לחשוש שבדה את הסיפור מליבו כדי לבוא על שכרו . הואיל ומשה מאליא ואשתו התגוררו במצרים , הובאה השאלה לפתחם של חכמי המקום : ר ' מרדכי הלוי ור' שמואל ויטאל . ר ' מרדכי הלוי , התיר את העגונה . לעומתו , ר ' שמואל ויטאל אסר אותה . ר " ש ויטאל מציין בסוף תשובתו : " אח " כ ראיתי כי רבו עלי חכמי העיר יצ " ו ונתנו לה להנשא ואני על משמרתי אעמוד לאסור " . בפרשה זו עסקו גם כמה מחכמי ארץ ישראל ( הרב המג " ן , ר ' דוד הכהן רפפורט , ור ' אהרן אבן חיים ) , ששלחו את תשובותיהם והסכמותיהם לר " מ הלוי . הס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה