ENA 3016.4-5 5 ר' מאיר הכהן אשכנזי פופרש

נושאי התשובה שני קטעים מתוך ספר שו " ת בענייני קבלה . א – פירושו של אבן עזרא על האות ב ' שנוספה למילה " אחד " בפסוק " והוא באחד מי ישיבנו " ( איוב כג יג ) . ב – בעניין סתירה בין הסברו של ר ' חיים ויטאל על תכלית הבריאה לבין תפיסת השלימות המוחלטת של הבורא . מקום כתיבה וזמן : ארץ ישראל ; עברית ; כתיבה ספרדית מזרחית רהוטה ; המאה הי " ז . חומר ומצב השתמרות : נייר ; קטוע ונקוב ; 2 דפים [ דו צדדי ]; דף א : א 26 – שו ' , א : ב 30 – שו ' , ב : א 28 – שו ' , ב : ב 26 – שו ' . מידות הנייר : ; 14 . 3 x 10 . 7 מידות הכתוב : ; 9 . 3 x 8 שוליים : עליונים ; 0 . 6 - 0 . 1 תחתונים ; 1 . 7 פנימיים ; 3 . 8 חיצוניים [ . ?[ הערות תוכן : מהתשובה הראשונה שהיתה כנראה מסומנת באות ג ' , נותרו רק השורות האחרונות של התשובה והיא מסתיימת בחתימת " הצעיר בן בוזי [ ... ] אשכנזי " . התשובה השניה מסומנת בראשה באות ד ' וסופה חסר . על המשיב : המשיב הוא כנראה ר ' מאיר בן יהודה לייב הכהן פופרש ( פאפרוש ) שחלק על דעתו של ר ' חיים ויטאל על מהות תכלית הבריאה . הנימוקים המובאים בכתב היד שלפנינו זהים לנימוקיו בספרו אור זרוע . כאמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה