ENA 3794.11 4 ר' ישראל בנימין [?]

נושא התשובה בעניין זבולון שהלווה בחשאי סכום כסף בריבית לגוי באמצעות איש קש בשם בנימין , שמונה על ידו לגבות מהגוי את הקרן והריבית , על פי המועדים שקבע . בנימין הערים על זבולון וויתר לגוי על הריבית ואף דחה את מועד סילוק החוב תמורת טובת הנאה שקיבל , דבר שגרם לאבדן הכספים לאחר שהגוי נעלם . שאלה זהה הופנתה גם לר ' אליעזר בן ארחא , רבה של חברון , ונדפסה בשו " ת ר ' אליעזר בן ארחא , סי ' ל . צורת כתיבת השם בנימין המופיעה בשרידי השאלה והתשובה שלפנינו , עשויה לרמז על זהות המשיב , שהוא כנראה ר ' ישראל בנימין . ר " י בנימין , שכיהן כרבה של ירושלים , הקפיד לכתוב את שמו " בנימן " בכתיב חסר . עובדה זו עוררה תשומת לב והתפרסמה בספרי הלכה של התקופה . השם " בנימן " מופיע בעקביות בכתב היד שלפנינו הן בשאלה והן בשרידי התשובה בכתיב חסר . לעומת זאת , בשו " ת ר ' אליעזר בן ארחא ( שם ) , " בנימין" מופיע בשאלה בכתיב חסר ( בנימן ) ובתשובה בכתיב מלא ( בנימין ) . מכאן רגליים להשערה שר " י בנימין ניסח את השאלה שקיבל , והוסיף לה את תשובתו ושלחה לר " א בן ארחא לשם קבלת חוות דעתו . ר " א בן ארחא השאיר את נוסח השאלה כפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה