ENA 3047.5-6 3 ר' שמואל גרמיזאן [?]

נושא התשובה בעניין תושבת מצרים בשם גראסיא שקיבלה קידושין מאיש שאנסה . לאחר זמן נשבה הארוס והוחזק בשבי באי מלטה , וביקש לגרשה . מכיוון שבמלטה לא היה בית דין של מומחים שידעו לסדר גט , ביקש הארוס מחברו שהשתחרר לא מכבר מהשבי , שיפנה לסופר גיטין או אל בית הדין שבמצרים ( קהיר ) בבקשה שישלחו לו נוסח של גט והוראות לכתיבת גט . משחזר השליח למלטה , סודר שם הגט על ידי בית דין של הדיוטות שהתמנה לצורך העניין , והגט נשלח למצרים . בית הדין שבמצרים עיין בגט ומצא בו פגמים : א – הסופר כתב את האות ס ' שבשם האישה בצורת מ' סופית ( גראםיא ); ב – היו " ד שבתוך האות פ " א במילה " מסתפקא " , נגעה בקו התחתון של האות ; ג – בית הדין שסידר את הגט היה בית דין של הדיוטות . בית הדין שבמצרים הראה את הגט לקטן וזה קרא את השם " גראסיא " כיאות . לאחר מכן הובא הגט לתלמוד תורה שבעיר והוצג בפני שלושה ילדים והם קראו " גראמיא " . מקצת מהחכמים הכשירו את הגט על סמך קריאתו של הראשון והאחרים פסלוהו . נוסף על הפגמים הנזכרים , נמצאו בגט פגמים נוספים . המשיב הצטרף לפוסלים את הגט . מקום כתיבה וזמן : ירושלים ; עברית ; כתיבה ספרדית מזרחי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה