ENA 2607.21-22 2 ר' מתתיה טרייויש [?] ור' יוסף קארו

נושאי התשובות א . למי ראוי לתת מעשר כספים ומה הדרך הראויה לחישוב ההון והרווחים החייבים במעשר ( שו " ת אבקת רוכל , סי ' ג ) . ב . אם ראוי לברך על פדיון מעשר שני ואם מחללים פירות על פירות ( שם , סי ' ד ) . מקום כתיבה וזמן : ארץ ישראל ; עברית ; כתיבה ספרדית מזרחית בינונית ; המאות הט " ז - הי " ז . חומר ומצב השתמרות : נייר לבן ; דהוי ומוכתם ; 2 דפים [ דו צדדי ]; 27 - 26 שו ' . מידות הנייר : ; 14 . 5 x 21 מידות הכתוב : ; 11 x 17 שוליים : עליונים ; 2 תחתונים ; 3 פנימיים ; 1 חיצוניים . 2 . 5 על המשיבים : שתי התשובות שלפנינו חתומות אמנם על ידי ר ' יוסף קארו , אך יש שפקפקו אם התשובה הראשונה נכתבה על ידו . ר ' חיים בנבנשת , בעל כנסת הגדולה , מצטט חלק מתשובה זו בשמו של ר ' מתתיה טרייויש מפריס , ראש רבני צרפת בין השנים ק " כ - קמ " א , , 1381 - 1360 שנפטר כנראה בשנת קמ " א ( . ( 1381 ר ' יוסף בן אפרים קארו הידוע בכינויו " מרן " ו " המחבר " , נולד בטולדו שבספרד בשנת רמ " ח ( 1488 ) ונפטר בצפת בשנת של " ה ( . ( 1575 בשנת רנ " ב ( 1492 ) גלו הוא ומשפחתו מספרד . הוא גדל ולמד תורה בתורכיה . בשנת רצ " ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה