קיצורים ביבליוגרפיים

רשימה זו כוללת את החיבורים והפרסומים מספרות המחקר שהוזכרו בכרך זה וצוטטו בציון מקוצר . רשימת החיבורים מספרות התורנית והמפתחות יבואו בסוף כרך ב ' . אביבי , אהל ש " ם = יוסף אביבי , אהל ש " ם , ירושלים תשנ " ב . , – כתבי האר " י = יוסף אביבי , " כתבי האר " י באיטליה עד שנת ש " פ " , עלי ספר יא ( תשמ " ד ) , עמ' . 134 - 91 , – קבלת האר " י = יוסף אביבי , קבלת האר " י , א - ג , ירושלים תשס " ט . אורבך = אפרים אלימלך אורבך , בעלי התוספות : תולדותיהם . חיבוריהם . שיטתם , ירושלים תש " מ . אלבק = שלום אלבק , " השתלשלותה של העברת חובות בתלמוד " , תרביץ כו ( תשי " ז ) , עמ ' . 286 - 262 אלון = מנחם אלון , המשפט העברי - תולדותיו , מקורותיו , עקרונותיו , א - ג , ירושלים תשל " ח . אפשטיין = אברהם אפשטין , " משפחת לוריא : שלשלת יחוסה מימי קדם עד הדור הזה ... " , כתבי אברהם עפשטיין , וינה תרס " א , עמ ' שט - שמט . ארד , הקהל = דותן ארד , " הקהל כגוף כלכלי – הקדש המוסתערבים בקהיר לאור הגניזה " , גנזי קדם ז ( תשע " א ) , עמ ' . 66 - 25 , – לדמותו = דותן ארד , " לדמותו של בעל הלכה מוסתערבי במאה השש - עש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה