תוכן עניינים

עם הספר קיצורים ביבליוגרפיים הקדמה .................................................................................................................................................................................................................. א - כז התשובות שבכתבי היד כרך א – ארץ ישראל , מצרים א – ארץ ישראל – ENA 1933 . 1 - 6 . 1 ר ' יעקב בירב ( שו " ת מהר " י בירב ) .................................................................................................... 31 - 3 א . בעניין כלים שהתבשל בהם בשר שנשחט על ידי שוחט שאינו בקי בהלכות שחיטה ) סי ' ב ( . ב . בעניין איסור " פצוע דכה " במי שאיברי הרבייה החיצוניים שלו שקעו בחלל הבטן בעקבות בקע מפשעתי ) סי ' ב ( . – ENA 2607 . 21 - 22 . 2 ר ' מתתיה טרייויש [?] ור ' יוסף קארו ( שו " ת אבקת רוכל ) ....................................... 47 - 32 א . למי ראוי לתת מעשר כספים וכיצד מחשבים את ההון והרווחים החייבים במעשר ) סי ' ג ( . ב . אם ראוי לברך על פדיון מעשר שני ואם מחללים פירות על פירות ) סי ' ד ( . – ENA 3047 . 5 - 6 . 3 ר ' שמואל גרמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה