מראי מקום המאמרים שפורסמו בעבר

. 1 ״לסדר המשניות במסכת הוריות״ , תפארת לישראל , ספר היובל לכבוד ישראל פרנצוס , בעריכת יעקב רוט , מנחם שמלצר , יעקב פרנצוס ( בית המדרש לרבנים באמריקה , ניו יורק תש״ע ) , עמ׳ . 114 – 89 . 2 ״לסדרן של ההלכות במשנה ובתוספתא הוריות״ דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות , חטיבה ג׳ ( ירושלים תשמ״ב ) , עמ׳ . 12 – 9 . 3 ״לבירורה של משנה במסכת הוריות״ , בר אילן : ספר השנה למדעי היהדות והרוח , יג ( תשל״ו ) , עמ׳ . 106 – 84 . 4 ״יחיד שעשה בהוראת בית דין״ , סידרא , י ( תשנ״ד ) , עמ׳ . 164 – 131 . 5 ״בהוראה – עד שהורו כולן״ , בר אילן : ספר השנה למדעי היהדות והרוח , יח יט ( תשמ״א ) , עמ׳ . 131 – 118 . 6 ״יחיד שעשה בהוראת בית דין לאחר שחזרו בהם״ , סידרא , ז ( תשנ״א ) , עמ׳ . 155 – 141 . 7 ״אשם תלוי איכא בינייהו״ , סידרא , ח ( תשנ״ב ) , עמ׳ . 161 – 141 . 8 ״ביטול מקצת וקיום מקצת בהוראה״ , סידרא , יא ( תשנ״ה ) , עמ׳ . 152 – 131 . 9 ״למשמעה של הוראה לעקור את כל הגוף בירושלמי״ , המעלות לשלמה , ספר זכרון למרן הגאון האדיר הרב שלמה גורן , בעריכת יצחק אלפסי ( תל אביב , ( 1995 עמ׳ . 404 – 395 . 10 ״מופלא ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן