העולה מן הבירור

א . בבא ג בברייתא בתוספתא מגילה פ״א הל׳ יח - כא ״אין בין כהן משוח משמש למרובה בבגדים משמש אלא פר הבא על המצות״ אינה מקורית בברייתא , והיא נוספה על פי ההנחה ש״מרובה בגדים משמש״ משמעו זהה ל״מרובה בגדים״ סתם , ועל פי בבא זו הוגהו בבות ה , ו בכי״ע , שנוסחן המקורי הוא כבכי״ו , בכי״ל ובדפוס . ב . אולם מן המקורות עולה ש״מרובה בגדים״ הוא כוהן ממלא מקום זמני לכוהן גדול קבוע שנפסל לפי שעה . לעומת זאת , ״מרובה בגדים משמש״ הוא הכוהן הגדול הקבוע , שמסיבה כלשהי לא נמשח בשמן המשחה . דינם שונה לגבי פר הבא על כל המצוות . בעוד שפר זה אינו נוהג ב״מרובה בגדים״ , כמפורש במשנה הוריות פ״ג מ״ד , הרי הוא נוהג ב״מרובה בגדים משמש״ , כפי שעולה מבבא ה של הברייתא בתוספתא מגילה , ומן הברייתא שבתוספתא הוריות פ״ב ה״א . ג . ״מרובה בגדים שעבר״ הוא הכוהן , שעבר סופית מכהונתו הגדולה הקבועה , לאחר ששימש בה כ״מרובה בגדים משמש״ . ופר הבא על כל המצוות יש שהוא נוהג בו , אם אף ה״משמש״ בזמנו אינו משוח , כפי שעולה מבבא ב של הברייתא בתוספתא מגילה . אבל אם ה״משמש״ בזמנו נמשח בשמן המשחה , הרי שפר זה נוהג ב״משמש״ , ולא ב״מרובה בגדים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן