שיטת הברייתא בתוספתא הוריות ונוסחתה בתוספתא ובבבלי

מקבילה למשניות הוריות פ״ג מ״ד - מ״ה היא הברייתא שבבבלי שם יב ע״ב ויומא עג ע״א , וזה לשונה : דתניא , דברים שבין כהן גדול לכהן הדיוט אלו הם פר הבא על כל המצות ופר יוה״כ ועשירית האיפה ולא פורע ... ופטור על טומאת מקדש וקדשיו 26 המגיה לא רצה , כנראה , למנות גם את מעלות המשמש , שאם כן יתייחסו מקצת המעלות ( פר יום הכיפורים ועשירית האיפה ) לכוהן המשמש , ומקצתן ( פר הבא על כל המצוות ) לכוהן שעבר , ובכך תהא בבא זו שונה מכל האחרות , שבהן המעלות הן רק של הכוהן הנזכר ראשונה בבבא . אלא שבסופו של דבר נשארה בבא זו חריגה אף לאחר הגהתו , שכן רק בה המעלה מתייחסת לכוהן שנזכר באחרונה בבבא . 27 הכוונה לבבות א , ב , ה , ו , הדנות בשני כוהנים שגם המשנה דנה בהם . אבל לגבי בבא ד , שאינה עוסקת בכוהנים אלה , ושאין בה , כאמור , כל חידוש , אפשר שאינה אלא תוספת מאוחרת . 28 ועל פי שיטתה המקורית של הברייתא אין כל מקום ל״אין בין ... ״ בבבא ג , שכן אין ביניהם כל הבדל . וכדברי בעל מרכבת המשנה שם ( הערה 16 לעיל ) : ״ולפ״ז ליכא מידי בין משוח משמש למרובה בגדים משמש מש״ה נקט רק חמש בבות אין בין״ . 29 ביומא שם נוסף ״פר כהן מש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן