למקורה של בבא ג, והשפעתה על נוסח כי״ע

ובאשר לבבא ג – כאמור , בבא זו אינה מעיקר הברייתא , ויש להניח שנוספה על פי הרישא של המשנה , שנתפרשה שלא במובנה הראשוני . ברישא שנינו : ״אין בין כהן המשוח בשמן המשחה למרובה בגדים אלא פר הבא על כל המצות״ , ועל פי פירושו של הירושלמי , הוריות פ״ג ה״ד ( מז ע״ג ) , ״המשוח בשמן המשחה בבניין הראשון למרובה בגדים בבניין האחרון״ , היינו ש״מרובה בגדים״ הוא הכוהן הגדול הקבוע שמימות הבית השני , הניחו , כי שיטת המשנה היא כי פר הבא על כל המצוות אינו נוהג אף בכוהן 20 לטעם השוני ראה לעיל פרק 23 עמ׳ 460 ואילך . 21 ודנתי בכך בהרחבה לעיל עמ׳ 460 ואילך . 22 לפירושו של הירושלמי ולמקורו , ראה בפרק 24 עמ׳ 484 ואילך . 23 כגון מרכבת המשנה , ראה הערה 16 לעיל . ור׳ חיים אפפענהיים במאמר ״כהן המשמש כהן שעבר״ , המסדרונה , שנה ב , עמ׳ שלב , שעיקר דיונו הוא בתוספתא מגילה עפ״י נוסח הדפוס וכי״ע , וציין לו ר״ש ליברמן , תוספתא כפשוטה , ד , עמ׳ , 725 הערה . 28 וראה שם ה , עמ׳ 1140 לשורות . 61 - 60 ומ״ש שם , לשורות : 58 - 57 ״ועיין בפירוש המיוחס להר״ח הוריות רפ״ב ( בגליון ש״ס ראה ח׳ א׳ ) , וכנראה שיש שם ט״ס״ . אולם מסתבר , שה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן