לשיטתה של הברייתא

במקום להידחק ולפרש , כמוצע לעיל , בבות שונות של הברייתא , ואף את הברייתא שבתוספתא הוריות , שלא כפשוטן , על פי שיטתה של בבא ג , שהיא שונה משאר הבבות בטיבה ובשיטתה ושאינה מצויה בכי״ל , נראה יותר , שבבא ג אינה מעיקר הברייתא . ללא בבא זו הברייתא מתפרשת ללא כל הגהה וללא כל דוחק , ושיטה אחת עומדת ביסודם של כל חלקיה . על פי שיטה זו פר הבא על כל המצוות נוהג במרובה בגדים משמש , וכפי שעולה מבבא 10 תוספתא כפשוטה , שם ( הערה 2 לעיל ) , לשורות . 62 - 61 11 שם , לשורות . 63 - 62 12 שם , לשורות . 61 - 60 13 וכדברי ר״ש ליברמן שם , לשורות . 59 - 58 ה ( בכי״ו ובכי״ל ובדפוס ) : ״אין בין כהן מרובה בבגדים משמש לכהן משוח שעבר אלא פר יום הכפורים ועשירית האיפה״ ; ומכללא , שלגבי פר הבא על כל המצוות שווים הם , וכשם שפר זה נוהג במשוח שעבר – כמפורש בבבא ד , או כפי שיש להסיק מבבא א – כך הוא נוהג במרובה בגדים משמש . לעומת זאת , מרובה בגדים שעבר דינו חלוק . יש שפר הבא על כל המצוות אינו נוהג בו , אם המשמש הוא כוהן המשוח בשמן המשחה , וכפי שעולה מבבא ו ( בכי״ו , בכי״ל ובדפוס ) : ״אין בין כהן משוח משמש לכהן מרובה בבגדים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן