פרק 26 לדינם של מרובה בגדים משמש ומרובה בגדים שעבר (הוריות פ״ג מ״ד; יב ע״ב)

התארים ״מרובה בגדים משמש״ ו״מרובה בגדים שעבר״ מוזכרים בסוף פרק א בתוספתא מגילה , והתואר האחרון אף בתוספתא הוריות פ״ב ה״א . לעומת זאת , במשנה הוריות ובמגילה מצוי התואר ״מרובה בגדים״ סתם . המפרשים מניחים , כי משמעו של ״מרובה בגדים״ זהה לשל ״מרובה בגדים משמש״ , ולפי זה נתפרשו מקורות שונים , שתארים אלו הוזכרו בהם , הדנים בעניינם של פר הבא על כל המצוות , של פר יום הכיפורים ושל עשירית האיפה . אולם מן הדין להבחין ביניהם , שכן מן המקורות עולה , כי בעוד ״מרובה בגדים״ משמעו כוהן ממלא מקום זמני לכוהן גדול קבוע שנפסל לפי שעה – ולא כפי שנתפרש , שהוא הכוהן הגדול הקבוע שמימות יאשיהו ואילך ועד סוף הבית השני – הרי ש״מרובה בגדים משמש״ מובנו כוהן המשמש בכהונה הגדולה בקביעות , אלא שמסיבה כלשהי לא נמשח בשמן המשחה . וכוהן , אשר עבר סופית מכהונתו הגדולה , לאחר ששימש בה בקביעות , אף על פי שלא נמשח , הוא המכונה ״מרובה בגדים שעבר״ . על פי הבחנה זו בין התארים דלעיל עלינו לשוב ולעיין בהלכות הנוגעות לכוהנים אלה , שהמפרשים התלבטו בהן הרבה , ובשל כך הן נתפרשו בדוחק ואגב הגהות . בדיוננו במקורות הנזכרים נציין את שינוי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן