העולה מן הבירור

א . משמעו של ״פר הבא על כל המצות״ אינו ״פר המשיח״ , כדעתם של רוב הפרשנים , אלא ״פר העלם דבר של ציבור״ , כשיטתם של מקצת מן הראשונים , וכפי שעולה 85 ואם נניח שהלשון ״דאי כר״מ הא תניא״ היא המקורית ( ראה הע׳ 83 לעיל ) , אפשר שהוגהה על פי השלמה זו בברייתא ל״דלא כר״מ דתניא״ . 86 אין להכריע אם השלמה זו מקורה בקביעה שבבבלי ״מתניתין דלא כר׳ מאיר״ , או בהדגשה שבברייתא ״דברי ר׳ מאיר״ , שלפיה הניחו שזו רק דעתו של ר׳ מאיר , אבל יש החולקים עליו בנידון , או שהשלמה זו באה על פי הנוסח של הברייתא בתוספתא . אבל אפשר שגם הנוסח של הברייתא שבתוספתא היה כנוסח הבבלי בכתבי היד ובירושלמי , שבו לא נזכרה כלל דעה החולקת על ר׳ מאיר , אלא לאחר שהוסיפו את דעתם של חכמים לבבלי , הן בהוריות והן במגילה כבדפוס , נוספה זו גם בתוספתא . 87 ראה לעיל בהע׳ . 81 , 80 ממקורות תנאיים רבים : מנחות פ״ט מ״ז , הברייתות ביומא עג ע״א ונח ע״ב , הברייתות בתוספתא שקלים פ״ו ה״ב ותמורה פ״א ה״ז , הברייתא בתוספתא פרה פ״א ה״ה והסוגיה שלפנינו בהוריות יב ע״א . ב . בהתאם לכך , ההלכה במשנה הוריות פ״ג מ״ד : ״אין בין כהן המשוח בשמן המשחה למרובה בגדים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן