שיטת הבבלי בעניין המחלוקת שבין ר' מאיר לבין חכמים

כנגד שיטתה של סוגיית הירושלמי , וכפי שעולה גם מן התוספתא ( הוריות פ״ב ה״ב , עמ׳ , ( 475 שר׳ מאיר וחכמים נחלקו בדינו של מרובה בגדים לגבי פר המשיח , מפורש לפנינו בסוגיית הבבלי , שהמחלוקת ביניהם היא לגבי פר הבא על כל המצוות . וזה לשון הסוגיה בהוריות יב ע״א - ע״ב : סוגיה א : המשוח בשמן המשחה וכו׳ ת״ר משיח יכול מלך ת״ל כהן אי כהן יכול מרובה בגדים ת״ל משיח אי משיח יכול משוח מלחמה תלמוד לומר והכהן המשיח שאינו משיח על גביו מאי משמע כדאמר רבא הירך המיומנת שבירך הכא נמי המשיח המיומן שבמשוחים . אמר מר משיח יכול מלך מלך פר הוא דמייתי שעיר הוא דמייתי איצטריך ס״ד אמינא על שגגת מעשה יביא שעיר על העלם דבר יביא פר קמ״ל . סוגיה ב : אין בין משוח בשמן המשחה כו׳ מתניתין דלא כרבי מאיר . דאי ר״מ הא תניא מרובה בגדים מביא פר הבא על כל המצות דברי ר״מ ולא הודו לו חכמים . מ״ט דר״מ דתניא משיח אין לי אלא משוח בשמן המשחה מרובה בגדים מנין ת״ל הכהן המשיח . במאי אוקימתיה כרבנן אימא סיפא ... אתאן לרבי מאיר ... רישא רבנן וסיפא ר״מ אמר רב חסדא אין רישא רבנן וסיפא ר״מ . רב יוסף אמר רבי היא ונסיב לה אליבא דתנאי . 71 במקום ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן