נוסח הברייתא ביומא עג ע״א ושיטתה

בשיטתה של המשנה המקורית , דהיינו משניות א - ג ופסקה ב שבמ״ד , שלפיה ההבדל בין ״משיח״ לבין מרובה בגדים הוא לגבי פר הבא על כל המצוות , שהוא פר העלם דבר של ציבור , עומדת גם הברייתא ביומא עג ע״א , שבה שנינו : ״דתניא דברים 64 אבל ספק אם אפשר להניח שתוספת זו מקורה בברייתא שלפנינו בתוספתא הוריות פ״ב ה״ג , שכן הנוסח שם אינו חד משמעי , כפי שנראה להלן . 65 ועל פי זה מתבאר מדוע אין בפסקה א נימוק הדומה לזה שבמשנה ג לגבי הנשיא , ראה הע׳ 58 לעיל . 66 ראה ריטב״א , לעיל הע׳ . 13 שבין כהן גדול לכהן הדיוט פר כהן משיח ופר הבא על כל המצות ופר יום הכפורים ועשירית האיפה ... וכולן נוהגות במרובה בגדים חוץ מפר הבא על כל המצות וכולן נוהגות במשוח שעבר חוץ מפר יום הכפורים ועשירית האיפה״ . הרי שמן הברייתא עולה כדעתו של ר׳ מאיר , שפר כוהן משיח – הנכלל ב״כולן״ – נוהג במרובה בגדים . וכן נוהג פר זה ב״משיח״ שעבר , וכמפורש במשניות א - ב בפרקנו . אמנם בנוסח ברייתא זו בתוספתא הוריות פ״ב ה״א ( עמ׳ , ( 475 ובבבלי שם יב ע״ב , לא נמנה פר הכוהן המשיח בין ההבדלים שבין כוהן גדול לבין כוהן הדיוט . ועל פי נוסח זה אין לומר שפר זה נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן