״פר הבא על כל המצות״ – האם ״פר משיח״ הוא או ״פר העלם דבר של ציבור״ הוא?

במשמעו של ״פר הבא על כל המצות״ נחלקו הראשונים , וממילא התפרשו בדרכים שונות מקורות אחדים הדנים בקרבן זה . להלן נדון במשנת הוריות פ״ג מ״ג - מ״ד , בברייתות המקבילות להן ובסוגיות הבבלי והירושלמי שעליהן , כדי לעמוד על משמעו המקורי של ״פר הבא על כל המצות״ . את המקורות נביא להלן , תוך ציון שינויי הגרסאות הנוגעים לענייננו , ונפתח במשנה . בהוריות פ״ג מ״א - מ״ד שנינו : משנה א : כהן משיח שחטא ... וכן נשיא שחטא ... משנה ב : כהן משיח שעבר ממשיחותו ... וכן הנשיא שעבר מגדולתו ... משנה ג : ואיזהו הנשיא זה המלך שנאמר ועשה אחת מכל מצות ה׳ אלהיו , נשיא שאין על גביו אלא ה׳ אלהיו . משנה ד : פסקה א : ואיזהו המשיח , המשוח בשמן המשחה לא המרובה בבגדים . פסקה ב : אין בין כהן המשוח בשמן המשחה למרובה בגדים אלא פר הבא על כל המצות ואין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יום הכפורים ועשירית האיפה ... הפסקה במ״ד , ״ואיזהו המשיח המשוח בשמן המשחה לא המרובה בבגדים״ ( להלן פסקה א ) , מוסבת על המשניות הקודמות לה , הדנות ב״פר המשיח״ . לפי זה משמיעתנו המשנה , ש״פר המשיח״ , שעניינו מפורש בויקרא ד , ג - יב , נוהג במשוח בשמן המשחה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן