פרק 25 למשמעו של ״פר הבא על כל המצות״ (הוריות פ״ג מ״ג-מ״ד; יב ע״א–ע״ב)