פירושו של הירושלמי ל״מרובה בגדים״ וקשייו

לא רק ההנחה , שלא היה בידם שמן המשחה בימי הבית השני , אינה מבוססת במקורות , כפי שראינו , אלא אף עצם הפירוש של סתמא דגמרא בירושלמי והמפרשים , ש״מרובה בגדים״ הוא התואר לכוהנים הגדולים ששימשו בקביעות בימי הבית השני או אף מימות יאשיהו – מעורר קשיים רבים . הרי שנינו בברייתא הוריות יג ע״א ( ותוספתא שם , פ״ב ה״י , מהדורת צוקרמנדל , עמ׳ : ( 476 משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים ... מן הברייתא הבאה לקבוע את סדר הקדימה בין השניים ברור , כי שניהם , ה״משוח״ וה״מרובה בגדים״ , עומדים לפנינו בזמן אחד , ושלא כמפורש בירושלמי , שהאחד היה בבניין הראשון והשני בבניין האחרון . והנשמע מן הברייתא עולה גם מסוגיית הבבלי , נזיר מז ע״א - ע״ב : משוח בשמן המשחה ומרובה בגדים משוח בשמן המשחה עדיף דאילו משוח בשמן המשחה מביא פר הבא על כל המצות ואילו מרובה בגדים אין מביא כמו כן קשה מסוגיית הבבלי במכות . על המשנה שם , פ״ב מ״ו : ״אחד משוח בשמן המשחה ואחד המרובה בבגדים ואחד שעבר ממשיחותו מחזירין את הרוצח״ , שאלו בבבלי שם , יא ע״ב : איבעיא להו , במיתת כולן הוא חוזר או דלמא במיתת אחד מהן ת״ש נגמר דינו בלא כ״ג אינו יוצא משם ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן