כלום נגנז ״שמן המשחה״, או שנגנזה ה״צלוחית של שמן המשחה״?

כפי שצוין בסוגיה , הפירוש המוצע לעיל הוא בשיטת ר׳ אחא , הקובע במפורש שבימי הבית השני לא היה בידם שמן המשחה . אולם נוסח דברי ר׳ אחא בירושלמי שונה מן המובא בבבלי יומא כא ע״ב : והאמר רב שמואל בר איניא מאי דכתיב וארצה בו ואכבד וקרינן ואכבדה מאי שנא דמחוסר ה״א אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני ואלו הן ארון וכפורת וכרובים אש ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים הרי שעל פי נוסח הבבלי , שנאמר בו ״שכינה״ במקום ״שמן המשחה״ , אין פירושו של הירושלמי ל״מרובה בגדים״ יכול להתבסס על מימרתו של ר׳ אחא . ולא רק בבבלי , אלא ר׳ אחא״ ; בבלי יומא כא ע״ב : ״רב שמואל בר איניא״ , ובכי״מ שם : ״והא״ר שמואל בר איקא א״ר אחא״ . וראה בדק״ס שם , אות ד . ומסתבר , שהנוסח ״שמעו׳״ בנספח ובריטב״א אינו אלא פענוח מוטעה של ראשי התיבות ״ר״ש״ , וכפי שהוא מצוי ברמב״ן . ועל שינויים נוספים בשם אביו , ועל ההצעה כי שמו האמתי היה ר״ש בר ינאי , ראה א׳ היימאן , תולדות תנאים ואמוראים , ג , עמ׳ 1134 ואילך . נוסף על המאמרים שמסר בשם ר׳ אחא , מסר גם בשם רב , לדעתו של ח׳ אלבק , מבוא לתלמודים , עמ׳ . 400 אבל באנציקלופדיה לחכמי התלמוד ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן