העולה מן הבירור

מדיוננו עולות המסקנות הבאות : א . הסיפא של משנה ד , מ״זה וזה שוין ... ״ , והרישא של משנה ו בפרק ג של הוריות , סודרו בפרק לא אגב גררא , אלא משום ההבהרות שיש בהן להלכות ״אין בין ... ״ ברישא של משנה ד ( לעומת זאת , מסתבר שמשנה ה לא נקבעה בפרק במקורו , אלא נוספה על פי הברייתא שבתוספתא הוריות פ״ב ה״א ) . ב . הצעה זו מבססת הרבה מן המסקנות העולות על פי המקבילות , בדבר משמעותם המקורית של השמות הבאים : ( 1 ) מרובה בגדים – הוא ממלא מקום זמני לכוהן גדול קבוע , שנפסל לפי שעה , ולא הכוהן הגדול הקבוע שמימות יאשיהו ואילך ; ( 2 ) כוהן משמש – הוא הכוהן הגדול הקבוע , הכשר לעבודה באותה עת – הן זה שנמשח , והוא ״משוח משמש״ , והן זה שלא נמשח , והוא ״מרובה בגדים משמש״ ; ולמעט כוהן גדול קבוע , שפסול לפי שעה , או כוהן ממלא מקום זמני ; ( 3 ) כוהן שעבר – הוא כוהן שעבר סופית מכהונתו הגדולה הקבועה – הן זה שנמשח , והוא ״משוח שעבר״ , והן זה שלא נמשח , והוא ״מרובה בגדים שעבר״ ; ולמעט כוהן גדול קבוע , שעבר זמנית , או שכל 80 לפי הצעתנו , מתברר אף הטעם לסדר המימרות המצוי בכי״פ ( ראה לעיל , הערות – ( 58 , 55 של רב הונא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן