למקורן של ההלכות ״אין בין...״ במשנתנו

כאמור , פר הבא על כל המצוות נוהג בכוהן משיח משמש , במרובה בגדים משמש , בכוהן משיח שעבר ואף במרובה בגדים שעבר , אם גם המשמש אינו משוח . ויש להבין , מדוע לא נקבע כי פר זה נוהג רק בכוהן משמש , דהיינו שלהקרבתו הוא קודם לכוהן שעבר , על פי הכלל ש״כל התדיר מחבירו קודם את חבירו״ , כשם שעל פי כלל זה קבע התנא , כאמור , שהוא קודם לכוהן שעבר לגבי פר יום הכיפורים ועשירית האיפה ? ואפשר שההלכה שבמשנה שלפיה , כפי שהצענו , קודם כוהן משמש לכוהן שעבר לעניין פר יום הכיפורים ועשירית האיפה , ולא לגבי פר הבא על כל המצוות , מתבססת על העולה מן ההבדל המצוי בכתובים לגבי קרבנות אלה . בעניינה של עשירית האיפה נאמר בויקרא ו , טו : ״והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה״ . בדומה לכך נאמר שם טז , לב בעניין העבודה ביום הכיפורים : ״וכפר הכהן אשר ימשח אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו״ . הרי שבשניים אלה קובע הכתוב שהעבודה תעשה על ידי הכוהן שהוא ״תחתיו מבניו״ , ועל ידי זה ש״מכהן תחת אביו״ , דהיינו על ידי הכוהן המשמש , אף אם אפשר שאביו חי וכשר לעבודה , אלא שעבר מסיבה כלשהי , וכגון שהעבירו המלך . לעומת זאת , בפר הבא על כל המצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן