למובנם של ״כהן משמש״ ו״כהן שעבר״

גם באשר למשמעם של ״כהן משמש״ ו״כהן שעבר״ נחלקו הראשונים . כדי להקל על הדיון לבירור המובן המקורי של תוארי כהונה אלה , נביא במרוכז את המובנים האפשריים השונים , או את אלו שניתנו לתארים אלו על ידי המפרשים . נפתח במובניו של ״כהן משמש״ : 13 ראה תוספות ישנים , יומא יב ע״ב , ד״ה השני , שיטת רבינו ור׳ אלחנן . וראה חק נתן , הוריות יא ע״ב , ד״ה אין בין כהן משמש . 14 על השיטות השונות בפירוש הברייתא ראה ליברמן , תוספתא כפשוטה , ד , עמ׳ 724 ואילך לשורה . 18 15 וכך ניתן לפרש את לשון הרמב״ם בפירושו למשנה הוריות פ״ג מ״ב : ״כהן גדול אף על פי שעבר במום או מחמת זקנתו או כיוצא בזה הרי הוא נשאר בקדושתו ... ואין חלוק בינו ובין כהן גדול המשמש בכל הענינים אלא בעבודה בלבד וכל התלוי בה כלומר פר יום הכפורים ועשירית האיפה שמקריב בכל יום ... ״ . וראה גם לשון הרע״ב שם , וגם ההערה הבאה . 16 וכבר התוספות יום טוב , שם , הקשה בדומה לכך על שיטת הרמב״ם והרע״ב ( אלא שלגבי מובנו של כוהן שעבר נמשך אחר פירושו של הבבלי ) . . 1 כוהן ממלא מקום זמני של הכוהן הגדול הקבוע . . 2 כוהן גדול קבוע שנמשח בשמן המשחה , ושנפסל זמנית . . 3 כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן