לשיטת הראשונים בפירושה של הסיפא

נעבור עתה לסיפא עצמה : ״אין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יום הכפורים ועשירית האיפה״ . לדעת הראשונים , באה הסיפא ללמדנו שכהן משמש הוא שמביא 10 בתוספות הרא״ש , הוריות יב ע״ב , ד״ה כל המקודש , נדחק וכתב : ״ואגב פר העדה ופר העלם דבר הוא דמייתי לה ואע״פ שאין טעם שלהם לא משום תדיר ולא משום מקודש אלא גזירת הכתוב היא״ . וראה באר שבע שם , ד״ה כ״ג פורם מלמטה , ובשער יוסף שם , ד״ה כל התדיר . והמאירי בראש פרק שלישי להוריות , ד״ה כהן משיח , כתב : ״ ... ביאור מי הוא הנקרא נשיא ומי הוא נקרא כהן משיח ויתגלגלו על ידי ביאור עניין זה דברים שיש בין כהן משיח לכהן שעבר וכן יתגלגלו על ידי עניינים אלו בבני אדם איזה מהם קודם לחברו לכל דבר שבקדושה ... ״ . 11 הנצי״ב במרומי שדה , הוריות יב ע״ב , ד״ה כל התדיר . וראה גם דבריו להלן , שם , ד״ה מנלן . 12 בבבלי הובאו שתי ברייתות . הראשונה נמצאת גם בספרא , ויקרא ו , ח ( מהדורת וייס יט , ג ) , והשנייה בתוספתא , הוריות פ״ב ה״ד ( מהדורת צוקרמנדל , עמ׳ . ( 475 וברייתא שלישית שנויה בספרא , שם ד , א ( שם יט , א ) : ״ואם הרי זה מוסף על ענין הראשון שתימצא אומר פר משיח ופר עדה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן