לשאלת מסגרתן של פסקאות ״אין בין...״ במשנה הוריות

במשנה הוריות פ״ג שנינו : משנה ד : ואיזהו המשיח המשוח בשמן המשחה לא המרובה בבגדים אין בין כהן המשוח בשמן המשחה למרובה בגדים אלא פר הבא על כל המצוות ואין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יום הכפורים ועשירית האיפה זה וזה שוין בעבודת יום הכפורים 1 להלן פרק 24 עמ׳ 484 ואילך . 2 להלן פרק 25 עמ׳ 506 ואילך . 3 על חלוקת המשנה בכי״פ , ראה להלן , הערה . 30 4 בכי״מ נוסף : ״ומשמשין בשמנה כלים״ , וכן בכי״פ . אולם בתוספות ישנים , יומא יב ע״ב ד״ה שני , העירו : ״והוא הדין דהוה מצי למיתני זה וזה שוין לשמש בשמנה כלים , וכן היא ברייתא בגמרא ומצווין על הבתולה ואסורין על האלמנה ואינן מטמאין בקרוביהן ולא פורעין ולא פורמין ומחזירין את הרוצח משנה ה : כהן גדול פורם מלמטה וההדיוט מלמעלה כהן גדול מקריב אונן ולא אוכל וההדיוט לא מקריב ולא אוכל משנה ו : כל התדיר מחבירו קודם את חבירו וכל המקודש מחבירו קודם את חבירו פר המשיח ופר העדה עומדים פר המשוח קודם לפר העדה בכל מעשיו . נפתח את הבירור בשאלת מסגרתה של משנתנו . מובן שהפסקה ״אין בין כהן המשוח בשמן המשחה למרובה בגדים אלא פר הבא על כל המצוות״ [ להלן : הרישא ] , נקבעה במס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן