פרק 23 משיח, מרובה בגדים, כוהן משמש וכוהן שעבר (הוריות פ״ג מ״ד-מ״ו; יב ע״א–ע״ב)

במשנה הוריות פ״ג מ״ד , בשתי הלכות הפותחות בלשון ״אין בין ... ״ , מוזכרים ארבעה תוארי כהונה לכוהנים אשר שימשו בכהונה גדולה , אם לפי שעה ואם בקביעות , והם : כוהן המשוח בשמן המשחה , מרובה בגדים , כוהן משמש וכוהן שעבר . במובנם המדויק של שלושת התארים האחרונים ושל ״פר הבא על כל המצוות״ , המוזכר בהלכה הראשונה , נחלקו הראשונים , וממילא מתפרשות הלכות אלו בדרכים שונות . בפרקים שלהלן נדון במשמעותם של ״מרובה בגדים״ ו״פר הבא על כל המצוות״ . כדי לעמוד על משמעותן המקורית של פסקאות ״אין בין ... ״ , ובכלל זה על מובנם הראשוני של התארים ״כהן משמש״ ו״כהן שעבר״ נעסוק כאן במשנה הנזכרת ובמסגרתה , וכן במקבילותיה בתוספתא מגילה והוריות , ובסוגיות הבבלי הוריות יב ע״א - ע״ב ומגילה ט ע״ב , שנעתיקן להלן תוך ציון שינויי הנוסחאות הנוגעים לענייננו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן