העולה מן הבירור

מדיוננו עולות המסקנות הבאות : א . הנוסח המקורי של משנה הוריות פ״ב מ״ה אינו ״אין חייבין״ כמצוי לפנינו , שמשמעו הוא שאין בית דין חייבים , אלא ״אין חייב״ , כפי שהוא בכתב יד קמברידג׳ , דהיינו שאין הכוהן המשיח חייב . ב . בהתאם לכך , אין ר׳ יוסי הגלילי דן כלל במשנה זו בדינם של בית דין והנשיא אלא בכוהן המשיח והנשיא . ומאחר שר׳ עקיבא חולק עליו בדין הנשיא , משמע שאף לדעת ר׳ עקיבא הכוהן המשיח פטור מקרבן . ג . מסתבר שהנוסח ״אין חייב״ היה לפני ר׳ יוחנן ( ירושלמי שם פ״ב ה״ו , מו ע״ד ) , ולפני הסתמא דגמרא ( בבלי ח ע״ב - ט ע״א ) , ועל כן הם הניחו בפשטות , שר׳ יוסי הגלילי פוטר את הכוהן המשיח מקרבן . ד . מטעם זה קובע ר׳ יוחנן בירושלמי שם , שאף לדעת ר׳ עקיבא פטור הכוהן המשיח מקרבן . אבל ההנחה המצויה בבבלי ט ע״ב לפי הנוסח שלפנינו , שר׳ עקיבא פוטר את הכוהן המשיח רק מעולה ויורד אך מחייבו בפר , דחוקה ביותר ואין לה כל יסוד . היא אינה מצויה בכל כתבי היד שבידינו , ו״לא נמצאת בכל ספרי ספרד״ כעדותו של הרא״ש . אכן , על פי פשוטם של כל המקורות יש לומר כדעתו של ר׳ יוחנן בירושלמי , שלדעת ר׳ עקיבא הכוהן המשיח פטור אף ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן