הקטע ״ור״ע מי פטר ליה מפר״ וקשייו

כפי שנתברר , המחלוקת במשנה בין ר׳ יוסי הגלילי לבין ר׳ עקיבא היא בדין הנשיא , אך לדעת שניהם הכוהן המשיח פטור מקרבן עולה ויורד . וגם בברייתא שהובאה בבבלי ט ע״א מפורשת דעתו של ר׳ עקיבא ש״משיח פטור מכולן״ . משמעו של ״פטור״ בדברי ר׳ עקיבא בברייתא הוא כפשוטו , שהכוהן המשיח פטור לגמרי מכל קרבן , וכך אכן מפרש הרא״ש , כמובא בתוספות הרא״ש ט ע״ב ד״ה אמר רבי יוחנן . אך יש הסוברים , וכגון המיוחס לרש״י , כי לדעת רבי עקיבא ״משיח פטור מכולן״ משמעו שהוא פטור מקרבן עולה ויורד דווקא , אבל הוא חייב בפר החטאת . המקור למחלוקת זו שבין הראשונים הוא בסוגיית הבבלי , הדנה במה ששנינו בסוף משנה ז : ״ומה הן מביאין קרבן עולה ויורד רבי אליעזר אומר הנשיא מביא שעיר״ . וזה לשון הבבלי שם ט ע״ב : ר״א אומר הנשיא מביא שעיר וכו׳ א״ר יוחנן לא אמר ר׳ אליעזר אלא בטומאת מקדש וקדשיו 44 ומסתבר שגם לפני הסתמא דגמרא בירושלמי היה נוסח המשנה ״אין חייב״ , ועל כן מובן שהוא לא תמה על ר׳ יוחנן , המסביר את טעמו של ר׳ עקיבא הפוטר את הכוהן המשיח , אף שלא הייתה לפניו הברייתא שבבבלי , שבה אכן מפורש שזו דעתו של ר׳ עקיבא . 45 ראה דבריו למשנה ד ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן