היעדר דינו של הכוהן המשיח במשניות ד-ה על פי הנוסח שלפנינו

תמוה גם כי בעוד שאת דינם של בית הדין השמיענו התנא שתי פעמים , לא נאמר דבר לגבי דינו של הכוהן המשיח לא במשנה ד ולא במשנה ה . שכן ״אין חייבין״ במשניות אלו משמעו שאין בית דין חייבים וכמשמעו של ״אין חייבין״ במשנה ג . כנראה משום הקושי האמור יש מן הראשונים הסוברים , כי משנה ה דנה לא רק בבית דין אלא גם בכוהן המשיח , באשר ״אין חייבין״ משמעו לדעתם : ״שב״ד וכהן משיח אינן חייבין״ . אולם פירוש זה דחוק , כי ממשנה ג עולה ש״אין חייבין״ מובנו שאין בית דין חייבין , ואכן במובן זה פירשו ראשונים אלה אף את ״אין חייבין״ שבמשנה ד . עמ׳ פו ד״ה שוב ראיתי . ובמקום ההגהה שבדפוס [ וב״ד ] מעתיק החיד״א : ״וצבו׳״ . אך בין כך ובין כך קשה לקבל את הצעת הרמ״ה , שכן ״אין חייבין״ בשתי המשניות משמעו כפשוטו שאין בית דין חייבין בקרבן כלשהו , וכדברי הרא״ש שם בסוף הדיבור : ״הלכך צריך לפרש אין ב״ד חייבין ולא ( בעשי׳ ) [ משיח ] על שמיעת קול כו׳ לא פר ולא עו״י ומילתא דפשיטא הוא דב״ד פטור דהא תני רישא על עשה ול״ת שבמקדש פטירי וגם פשיטא דלא יביאו ב״ד עו״י אבל הצבור מביאין כל א׳ קרבן עו״י״ . וממילא מתעוררת שאלת הכפילות במשניות ד ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן